Osoby fizyczne

/Dochodzenie rozszczeń za szkody

Iustita est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi – sprawiedliwość jest stalą i niezmienną wolą przyznania każdemu należnego mu prawa.

  • Błędy medyczne.
  • Naruszenie dóbr osobistych.
  • Błędne decyzje administracyjne i bezczynność administracji.
  • Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
  • Bezumowne korzystanie i nieruchomości.
  • Wypadki przy pracy.
  • Niezgodne i prawem rozwiązywanie umowy o pracę.
  • Prawo prasowe.

Zespól Kancelarii posiada olbrzymie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń za szkody na osobie oraz szkody majątkowe powstałe na skutek wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, błędów medycznych, zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia dobrowolnego (AC, NNW, ubezpieczenia mienia, na życie itd.) czy bezumownego zajęcia gruntu. Reprezentujemy Klienta zarówno w postępowaniu likwidacyjnym szkody przed zakładem ubezpieczeń (innym podmiotem zobowiązanym do naprawienia szkody) jak również w postępowaniu sądowym. Naszym celem jest uzyskanie jak najwyższego odszkodowania (zadośćuczynienia) dla klienta.

Kancelaria prowadzi również sprawy związane i naruszeniem dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych w tym między innymi prawa do wizerunku, do twórczości artystycznej, dobrego imienia czy prawa do prywatności. Opiniujemy umowy i porozumienia, obejmujące zgodę na wykorzystywanie dóbr osobistych.

W ramach naszej praktyki zajmujemy się ponadto dochodzeniem odszkodowań i tytułu niezgodnego i prawem rozwiązania stosunku pracy, wynikających i niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązania (np. roszczenia do developerów i tytułu zwłoki w oddaniu lokalu kary umowne) czy bezumownego korzystania i nieruchomości (np. urządzenia przesyłkowe posadowione na nieruchomości bei zgody właściciela).

Sprawy odszkodowawcze prowadzone są kompleksowo na wszystkich etapach i przed wszystkim organami. Kancelaria zapewnia również reprezentację pokrzywdzonego w postępowaniu karnym prowadzonym przei organy ścigania w celu ustalenia sprawcy szkody.