Obsługa zagraniczna

/Cudzoziemcy i podmioty zagraniczne

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa, polski rynek pracy obliguje pracodawców do uzyskiwania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców. Nasza Kancelaria oferuje wszechstronną pomoc prawną tej dziedzinie. Usługa obejmuje pełen zakres czynności związanych z legalizacją pobytu cudzoziemca na terenie Rzeczypospolitej i jego zatrudnieniem, a także ubieganie się o wszelkie zgody, zezwolenia i pozwolenia wynikające z przepisów prawa administracyjnego.

Nasza pomoc prawna dotyczy spraw, związanych z uzyskiwaniem dla cudzoziemców: wiz, kart czasowego pobytu, kart stałego pobytu, kart długoterminowego rezydenta Unii Europejskiej, jak również pozwoleń na pracę wraz z wymaganą dokumentacją. W ramach prezentowanej usługi oferujemy także usługi doradcze w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Nasza Kancelaria pomoże w:

 • Uzyskiwaniu zezwoleń na pobyt i Polsce (osiedlenie – pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, pobyt czasowy, wizy, wymiana kart pobytu).
 • Uzyskaniu zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej.
 • Nabyciu obywatelstwa polskiego oraz poświadczeniu obywatelstwa.
 • Uzyskaniu oświadczeń i zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi.
 • Wszystkich spraw prowadzonych w urzędach stanu cywilnego(odpisy aktu urodzenia, aktu małżeństwa).
 • Nostryfikacji dyplomu szkół średnich, nostryfikacji dyplomów szkół wyższych.
 • Uzyskaniu zezwolenia na pracę dla cudzoziemców jak i numeru identyfikacji podatkowej NIP.
 • Rejestracji firm dla cudzoziemców jak i spółek, doradztwa w zakresie formy działalności gospodarczej i formy opodatkowania.
 • Uzyskaniu zaświadczenia o niekaralności, zaświadczenia z Urzędu Skarbowego.
 • Uzyskaniu zezwolenia na zakup nieruchomości w Polsce.
 • Odwołaniu się od negatywnych decyzji jak i wiele innych zagadnieniach dotyczących cudzoziemców.

Kancelaria LEXIURISTA specjalizuje się między innymi w pomocy prawnej i consultingu dla firm i osób fizycznych w zakresie ich aktywności biznesowej na terenie Federacji Rosyjskiej i innych państw Wspólnoty Niepodległych Państw oraz Państw Nadbałtyckich.

Kancelaria świadczy m.in. usługi i zakresie:

 • Zakładanie i rejestrowanie podmiotów gospodarczych.
 • Koncesjonowania działalności gospodarczej.
 • Doradztwa w zakresie inwestycji zagranicznych na terenie Federacji Rosyjskiej, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości inwestycyjnych w specjalnych strefach ekonomicznych.
 • Doradztwa w zakresie rosyjskiego prawa handlowego, prawa podatkowego i prawa pracy.
 • Umów i unikaniu podwójnego opodatkowania.
 • Wywiadu gospodarczego.
 • Doradztwa w zakresie procedur celnych i certyfikacji produkcji.
 • Dopuszczenie towaru do obrotu.
 • Zatrudnienia i legalizacji pobytu na terenie Federacji Rosyjskiej.
 • Windykacji należności.
 • Zastępstwa procesowego.
 • Przygotowania oferty handlowej.
 • Negocjacji i prowadzenia rozmów handlowych.
 • Wyszukiwania kontrahentów.
 • Prawa dewizowego.
 • Bezpieczeństwa transakcji.
 • Certyfikacji, pozwoleń i uprawnień.
 • Dotacje i pomoc w działalności eksportowej.
 • Tłumaczeń zwykłych i przysięgłych.
 • Usługi prawne i consultingowe świadczone przei tutejszą Kancelarię na terenie Federacji Rosyjskiej i innych Państw byłego ZSRR dają naszym Klientom gwarancję bezpieczeństwa
 • Inwestycji na tym obszarze i realizacji założonych planów biznesowych.